1
Argymak - Bur baikamys
2
Bolot Bairyshev - Ak Burkhan
3
Aldaspan - Elge qayt
4
Chyltys - Aba chonym
5
Namgar - Yundengogo
6
Sharapat - Kok sholaq
7
Nordic Namgar - My Winters Day
8
Tigrahaud - Arlan-kazak
9
Gulzada - Kurmanbek
10
Radik Tyulyush - Er-le Changys
  • Facebook