1
Argymak - Bur baikamys
2
Bolot Bairyshev - Ak Burkhan
3
Aldaspan - Elge qayt
4
Chyltys - Aba chonym
5
Namgar - Yundengogo
6
Sharapat - Kok sholaq
7
Nordic Namgar - My Winters Day
8
Tigrahaud - Arlan-kazak
9
Gulzada - Kurmanbek
10
Radik Tyulyush - Er-le Changys

Photos

Voices of autumn (2014)
The Spirit of Tengri (2017)
The Spirit of Tengri (2013)
The Spirit of Tengri (2015)
Sainkho Namchylak with German Popov on Tengri FM (2014)
The Spirit of Tengri on Womex 2015 (Hungary)
The Spirit of Tengri (2014)
BaBa Zula on Tengri FM (2015)
The Shin on Tengri FM (2014)
Presentation of DVD The Spirit of Tengri 2014
The Spirit of Tengri (2016)
  • Facebook